XE TẢI VEAM TẢI TRỌNG 1350KG THÙNG MUI BẠT

XE TẢI VEAM TẢI TRỌNG 1350KG THÙNG MUI BẠT
Kích thước thùng 
Chiều dài thùng 3,5m
Chiều ngang 1,680m
Chiều cao chất hàng 1,630m (để bạt)